Ulica > Kaj delamo > Nastanitev

Nastanitev

nastanitvena logoNastanitvena podpora za brezdomne

Četudi stanovanjska izključenost še zdaleč ni edina izključenost v življenju brezdomnega človeka, pač pa je najpogosteje ena od različnih, akumulirajočih se in sodelujočih oblik izključenosti, pa varna nastanitev pomeni izhodišče za nadaljnja prizadevanja posameznika (urejanje dokumentov in statusa, psihosocialna rehabilitacija, nadaljevanje izobraževanja, vključevanje v programe zdravljenja, vključevanje na trg dela, oblikovanje vizij za prihodnost … ).

 

Nastanitvena podpora Nastanitvena podpora Nastanitvena podpora Nastanitvena podpora Nastanitvena podpora Nastanitvena podpora (Foto: Tanja Vuzem) Nastanitvena podpora (Foto: Maja Kozar) Nastanitvena podpora (Foto: Maja Kozar) Nastanitvena podpora (Foto: Maja Kozar) Nastanitvena podpora (Foto: Maja Kozar)

 


 

Program izhaja iz načela, da bi morala biti pravica do stanovanja ena od temeljnih in neodtujljivih pravic ljudi. Osnovni namen programa je prispevati k uresničevanju te pravice za skupino brezdomnih, ki so praviloma večkratno in izjemno socialno izključeni in imajo kot taki slabše možnosti za uresničevanje te pravice. Glede na kompleksnost, dolgotrajnost in večplastnost socialne izključenosti sledi, da brezdomni praviloma potrebujejo celovito podporo pri ponovnem (ali sploh prvem v življenju) socialnem vključevanju, ki obsega nastanitveno, zaposlitveno, socialno-odnosno, kulturno in druge razsežnosti. Po naših izkušnjah velikokrat sama dostopnost stanovanja ne razreši »avtomatično« težav na drugih področjih; za napredovanje na različnih področjih in doseganje stabilnosti je praviloma potrebna dolgoročnejša socialna podpora na različnih področjih življenja.
Več o strokovnih izhodiščih programa si lahko preberete v konceptu programa nastanitvne podpore za brezdomne.

V okviru programa Indvidualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim izvajamo:

  • dejavnost strokovno podprtih stanovanj, ki obsegavzpostavljanje novih nastanitvenih možnosti ter pripravo ljudi za prehod iz bivanja na cesti v prehod v samostojno bivanje. Društvo na prostem stanovanjskem trgu najame stanovanje, v katerem določeno obdobje bivajo osebe, ki so dolgotrajno brez doma oziroma ustrezne namestitve, se daljši čas aktivno vključujejo v ostale dejavnosti Društva Kralji ulice ter ustrezajo ostalim pogojem za vključitev v program. Namen bivanja v podprtem stanovanju je, da si stanovalci v tem obdobju z ustrezno strokovno podporo urejajo in izboljšajo pogoje svojega življenja, v večji meri dosegajo cilje, ki si jih sami zastavijo, ter da se po tem obdobju v čim večji meri bivalno osamosvojijo oziroma bolj kakovostno obvladujejo svoje življenje;
  • dejavnost nespecifična terenska nastanitvena podpora, ki je namenjena uporabnikom, ki so si (sami ali z pomočjo strokovnih delavcev društva) našli neko bolj trajno in varno nastanitev kot je zavetišče, a so še naprej ogroženi v tem smislu, da to nastanitev izgubijo ali da v njej ne uspejo zadovoljivo živeti (najemniška profitna ali neprofitna stanovanja, nujne bivalne enote, začasna zatočišča ipd.). Temeljni namen dejavnosti je preprečiti, da bi uporabniki, namestitev, ki so si jo sami našli, izgubili. Oblike in metode strokovne podpore so usmerjene v preprečevanje brezdomstva, v krepitev kompetentnosti in avtonomije uporabnikov, krepitev moči po načelu »pomoč za samopomoč«, podporo pri vključevanju v lokalno skupnost, zagotavljanje večje dostopnosti pravic in dvigovanje kvalitete bivanja, pa tudi v podporo pri povsem vsakodnevnih opravilih in izzivih, ki jih uporabniki in uporabnice sami iz različnih vzrokov težje obvladujejo.


Gre za v našem prostoru novo nastanitveno obliko za brezdomne, ki se od sedanjih razlikuje predvsem po višjem pragu in obenem večji celostnosti ter usmerjenosti v spremembo in izboljšanje življenjskih razmer na več področjih. Društvo Kralji ulice je program nastanitvene podpore pričelo razvijati v letu 2008 v okviru prilotskega projekta, ki je bil sofinanciran s strani Finančenega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Projekt se je izvajal v letih 2008 in 2009; v tem času smo k nam prenesli nov model dela iz Norveške,  ga prilagodili našim razmeram ter preizkusili. V letu 2010 projekt teče naprej, zdaj ne več kot pilotski, poskusni program, temveč kot redni program, ki ga sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Ljubljana ter Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Osnovni cilji programa so:

  • omogočiti varno in dostojno nastanitev brezdomnim - tako, ki bo posameznikom omogočala postopno psihosocialno rehabilitacijo;
  • razvijati novo bivalno obliko za brezdomne, ki bo pomenila korak h kontinuumu ponudbe za izjemno socialno izključene;
  • omogočiti celostno strokovno podporo izjemno socialno izključenim;
  • ustvariti pogoje varne bivalne skupnosti, ki bo predstavljala oporo v procesih (bivalnega) osamosvajanja;
  • olajšati vključevanje brezdomnih in socialno izključenih ljudi v socialni, ekonomski in zdravstveni sistem ter širše družbeno življenje;
  • preprečevanje brezdomstva (dvig kakovosti bivanja);
  • povečevanje socialne povezanosti in solidarnosti;
  • osveščanje ter odpiranje širše diskusije o stanovanjski izključenosti v Sloveniji.


Od marca 2012 do avgusta 2013 bo društvo Kralji ulice v sodelovanju z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana ter partnersko organizacijo Stiftung Domicil iz Züricha (Švica) izvajalo pilotni projekt z naslovom »Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene«.

Bistvo tega projekta je razviti in uveljaviti nov model trajnejšega reševanja stanovanjske izključenosti ter nov model sodelovanja med nevladno organizacijo (Kralji ulice) ter Javnim stanovanjskim skladom (MOL). Javni stanovanjski sklad bo zagotavljal nastanitvene oz. bivalne enote; strokovne delavke društva pa bodo v projekt vključenim stanovalcem zagotavljale terensko psihosocialno podporo, ki bo usmerjena v zmanjševanje tveganja izgube obstoječe nastanitve.