O časopisu | Časopis | Kralji ulice
Ulica > Časopis > O časopisu

O časopisu

Cestni časopis Kralji ulice

Časopis Kralji ulice je prvi časopis o brezdomstvu in sorodnih socialnih vprašanjih v Sloveniji. Gre za ulični oziroma cestni časopis, ki se predvsem po načinu ponujanja, a tudi po vsebini, razlikuje od tistih, ki jih je moč kupiti v trafikah. Izhaja mesečno – predvidoma prvi dan v mesecu – v nakladi približno 15 000 izvodov (odvisno od meseca), prodaja pa se v Ljubljani in okolici, Mariboru in okolici, na Primorskem ter občasno tudi drugod po Sloveniji.

Rdeče niti časopisa so brezdomstvo, življenje na ulici in socialna izključenost; obravnava pa tudi številne druge teme, kot so odvisnosti, nasilje, zaposlovanje, družinska in odnosna problematika, socialne službe, službe pomoči itd.

Vsebinsko ponuja časopis širok nabor najrazličnejših besedil in slikovnega gradiva, ki z različnih zornih kotov in prve roke osvetljujejo brezdomstvo pri nas. Ne izogibamo se niti prozi ali poeziji, saj občasno izide posebna številka, namenjena izključno temu. Večino člankov prispevajo brezdomni, ostalo pa drugi avtorji, ki se zanimajo za omenjeno problematiko ali se z njo strokovno srečujejo. Tako časopis vzpostavlja odprt dialog v širši javnosti.

Enkrat mesečno se sestaja tudi uredniški odbor, ki je sestavljen iz članov in članic, ki ponujajo časopis, ustvarjalcev in ustvarjalk, strokovnih sodelavcev, sodelavk ter prostovoljcev in prostovoljk. Ta delovna skupina obravnava prispevke, ki iz različnih virov prispejo na naš naslov, in o možnostih njihove objave v časopisu. Predlaga in določa tudi teme za naslednje številke časopisa ter razporeja naloge in obveznosti znotraj uredniškega odbora.

Namen časopisa je bolj – kot pomoč brezdomcem – poskus v smislu pomoč za samopomoč, saj je njegov prvotni cilj bolj aktivna in družbeno sprejemljiva udeležba te skrite in najbolj socialno izključene populacije v javnem življenju – brez utopičnih pričakovanj po takojšnji rešitvi problemov, ki povzročajo brezdomsko problematiko, ali po spremembi njihovega načina življenja.

Prodaja

Osnovni princip prodaje je tak: ulični prodajalec v dnevnem distribucijskem centru kupi časopis po ceni pol evra, potem pa ga proda za en evro na ulici, pri čemer pol evra od vsakega prodanega izvoda ostane njemu.
Ulični prodajalec lahko postane kdorkoli. Za to ne potrebuje nobenega osebnega dokumenta, državljanstva itd. Pogoj je le podpis, da se strinja s pravili prodaje. Na začetku dobi brezplačno tri poskusne izvode časopisa Kralji ulice, s katerimi mu omogočimo simbolična oziroma minimalna sredstva, s katerimi lahko nato kupi nadaljnje izvode. Prodajalec lahko prodajo kadarkoli prekine, sicer pa sam izbira, koliko, kdaj in ali bo sploh prodajal.

Prodajalci se enkrat mesečno srečujejo na sestankih aktiva prodajalcev, kjer najprej predstavnik prodajalcev redno poroča o poteku prodaje in mesečni statistiki prodanih izvodov, nato pa se diskutira o predlogih za izboljšanje načinov prodaje, kontrole, upoštevanja pravil prodaje ter drugih vprašanjih. Obravnava se tudi primere morebitnih kršitev pravil prodaje ter medsebojne spore med prodajalci – predvsem glede lokacij prodaje.

V okviru publicistične dejavnosti je Društvo Kralji ulice v preteklosti izdalo več uličnih Kraljedarjev, tematske stripovske priloge Street S-trip-nik I (dvojni ponatis), Street Stripnik II, Street Stripnik III , DVD Socialno predoziranje, več informativnih letakov, knjigo Franja Frančiča Meseno spoznanje ter DVD-trojček. Oglejte si katalog trenutno prodajanih izdelkov.

Kraljedar 2022