Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene | Nastanitev | Kaj delamo | Kralji ulice
Ulica > Kaj delamo > Nastanitev > Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene

Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene

Društvo Kralji ulice je sodelovalo na razpisu Slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji. Prijava je bila uspešna, saj je bil naš projekt en izmed 28 dobitnikov med 260 prijavljenimi projekti. 

 

V marcu 2012 smo pričeli z izvajanjem projekta, v okviru katerega se bo društvo v sodelovanju z Javnim stanovanjskim skladom mestne občine Ljubljana trudilo za razvoj modela zagotavljanja psihosocialne podpore pri ohranjanju trajne nastanitve stanovanjsko izključenih ljudi.

 

Brezdomstvo je oblika večdimenzionalne socialne izključenosti, ki vključuje tudi  stanovanjsko izključenost. Omenjena pojava sta čedalje bolj razširjena in zajemata vedno večje število prebivalstva Evropske unije. Okvirne ocene obsega brezdomstva v Sloveniji, je podala študija, ki jo je financiralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve leta 2010 (Dekleva in drugi, 2010). Mednarodna definicija ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion) brezdomstvo razdeli v štiri kategorije. Študija ugotavlja, da je v dveh kategorijah brezdomnih brez strehe nad glavo in brez stanovanja v Sloveniji med dva tisoč in nekaj tisoč oseb, število ljudi v negotovih nastanitvah prav tako presega število tisoč,  v neprimernih stanovanjih pa biva več deset tisoč ljudi. Problem je torej v Sloveniji izrazito pereč, in situacija se v zadnjih letih domnevno slabša.

 

Odsotnost nacionalne politike na področju brezdomstva je povezana z neučinkovito stanovanjsko politiko in pomanjkljivim ter nezadostnim delovanjem  stanovanjskegasektorja pri reševanju problemov stanovanjske izključenosti. Evropski parlament je v lanskem letu s sprejetjem  Resolucije na temo strategije Evropske unije na področju brezdomstva, vzpodbudil članice, da začno urejati in zmanjševati pojav ter posledice brezdomstva na nacionalni ravni. V Sloveniji se pojavlja problem nesodelovanja med ministrstvi, saj Ministrstvo za okolje in prostor ne pokaže zadostne angažiranosti za reševanje omenjene problematike.

 

Pri izvajanju programa nastanitvene podpore, kjer gre za prehodne nastanitve po katerih naj bi se ljudje stanovanjsko osamosvojili, se je izkazalo, da je marsikomu z nizkimimi dohodki (npr. prejemnikom denarne socialne pomoči) cilj stanovanjske osamosvojitve zelo težko dosegljiv. Skorajda edino pot iz brezdomstva za marsikoga predstavljajo t.i. bivalne enote, ki jih nudi lokalni javni stanovanjski sklad (JSS MOL). Vendar pa v Ljubljani obstaja velik razkorak med potrebami in razpoložljivimi bivalnimi enotami, zato je na dodelitev bivalne enote potrebno čakati tudi do 4 leta.

 

Dodatni problem je, da je najbolj ogroženim skupinam ljudi, pri katerih se pojavljajo npr. resne zdravstvene in psihosocialne težave, bivalne enote težko obdržati oz. v njih živeti po pogojih, ki jih postavlja JJS: redno plačevanje stroškov najema, vzdrževanje stanovanja, nekonfliktni odnos s sostanovalci (pri bivalnih enotah gre praviloma za so-stanovalstvo). Zdi se, da JSS tem najbolj ogroženim skupinam ljudi, katerih potrebe po dodatni psihosocialni podpori so največje, nerad oddaja bivalne enote, saj obstaja izkušnja in verjetnost, da bodo brez dodatne psihosocialne podpore enoto hitro izgubili. Zato je JSS MOL izrazil željo in prepričanje, da bi lahko tem skupinam prebivalstva – če bi jim Društvo Kralji ulice ponudilo intenzivno psihosocialno podporo (pri finančnem načrtovanju, odnosih s sostanovalci, reševanju konfliktov, sprotnem reševanju zdravstvene problematike, urejanju dokumentov, itd,) - pogosteje in z večjo verjetnostjo dologorčnega uspeha dodeljevali bivalne enote.

 

Po dosedanjih izkušnjah pa v društvu Kralji ulice obstajata predvsem dve skupini brezdomnih, za katere najbolj primanjkuje možnosti nastanitve: za tiste, ki so že končali naše kratkotrajne oz. prehodne programe in bi bili sposobni preiti v trajno obliko samostojne nastanitve, ter za tiste, katerih potrebe po podpori so zaradi mnogih prepletenih problemov (zdravstvenih in drugih) kar največje, in jim zato nihče ne ponudi nastanitvene priložnosti.

 

Osnovni namen projekta je razviti, vzpostaviti in preizkusiti nov model medinstitucionalnega sodelovanja med JSS MOL in nevladno organizacijo Kralji ulice, v katerem se bosta skupaj dogovarjali o dodeljevanju bivalnih enot stanovanjsko izključenim osebam, o neposrednem delu s stanovalci ter sodelovali na ravni prizadevanja za razvoj ustreznejše politike na področju stanovanjske izključenosti.Društvo Kralji ulice bo zagotavljalo predvsem potrebno psihosocialno podporo osebam, katerim bodo bivalne enote dodeljene. Projekt bo razvijal nova znanja, izkušnje in prakse podpore stanovalcem, hkrati pa nov model sodelovanja, ki bo širil dejavnosti stanovanjskega sklada in s tem odpiral nove nastanitvene možnosti za brezdomne. Poglavitni cilj je, do naj bi bile te nastanitve trajne(jše) in tako pomenile trajn(ejš)o rešitevanje brezdomstva.

 

 

Več informacij o projektu:

Maja Kozar (maja.kozar@kraljiulice.org, 030 323 304)

 

Švica

Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.