Naloge društva | O društvu | Kdo smo | Kralji ulice
Ulica > Kdo smo > O društvu > Naloge društva

Naloge društva

Naloge društva

Naloge društva Kralji ulice so:

 • predstavljati širši javnosti življenje brezdomnih in njihovo kulturo z namenom vzpostavljanja odprtega dialoga o brezdomski problematiki in spodbujanja solidarnosti z njimi;
 • opolnomočenje in zagovorništvo brezdomnih in sorodnih ogroženih družbenih skupin;
 • delovanje v smeri izboljševanja življenjskih pogojev brezdomcev in brezdomk;
 • razvijanje strokovnih in znanstvenih izhodišč delovanja na področju brezdomstva;
 • razvijanje metod in tehnik praktičnega dela na področju brezdomstva;
 • uveljavljanje strokovnih spoznanj v zvezi z brezdomstvom v razvijanju in uresničevanju socialne, zdravstvene, izobraževalne, kriminalne in drugih politik;
 • obveščanje javnosti o dosežkih, možnostih in spoznanjih o delovanju na področju brezdomstva;
 • uveljavljanje poklicnih standardov, poklicne etike ter poklicne avtonomije pri delu z brezdomnimi in socialno izključenimi;
 • razvijanje in spodbujanje interdisciplinarnega dela in povezovanja različnih strok pri obravnavanju problematike socialno prikrajšanih skupin prebivalstva;
 • razvijanje sodelovanja, izmenjava informacij in izkušenj ter drugo povezovanje posameznikov in organizacij, ki se ukvarjajo z delom na področju brezdomstva na nacionalni in mednarodni ravni;
 • prirejanje strokovnih srečanj ter oblik nadaljnjega usposabljanja v obliki posvetovanj, seminarjev, konferenc, kongresov, predavanj in drugih načinov;
 • izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti na področju brezdomstva;
 • razvijanje in pospeševanje raziskovanja na področju brezdomstva ter sorodnih strokovnih in znanstvenih področjih;
 • izvajanje različnih projektov dela na področju brezdomstva, predvsem takih, ki imajo inovativen ali modelni značaj, ki pomenijo razvijanje mednarodnega strokovnega sodelovanja, pri katerih se strokovno uveljavljajo nove izvajalske skupine, ali ki v pomembni meri vključujejo razvoj novega znanja in njegov prenos v prakso.