Ranljive skupine COVID-19 | Kralji ulice
Ulica > Ranljive skupine COVID-19

Ranljive skupine COVID-19Od 13. 3. 2020 izvajamo projekt “COVID-19 - Učenje IKT, opozarjanje na posledice šolanja na daljavo za romske otroke, mladostnike in družine ter razvoj kriznih namestitev za ranljive skupine COVID-19”, ki predstavlja projekt za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic. Od 1.1. 2021 projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Gre za projekt, ki se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti”, 9.1.3 specifičnega cilja “Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju”.

 

Namen projekta je organiziranje različnih brezplačnih aktivnosti, ki so usmerjene predvsem v podporo in krepitev moči najbolj ranljivih in socialno izključenih populacij.
Tako se na eni strani projekt ukvarja z neposrednimi ovirami, s katerimi se srečuje romska populacija - otroci, mladostniki in ženske, saj se je v času epidemije in šolanja na daljavo pokazal izrazit primanjkljaj na področju učinkovitega vključevanja romskih otrok in mladostnikov v šolski sistem, prav tako pa tudi eskalacija izključenosti (zatiranje, degradacija, nasilje) Rominj iz večinske (lokalne) skupnosti. V času epidemije so stiske le-teh povečane tudi zaradi pomanjkanja/nerazumevanja informacij in posledičnega strahu pri nekaterih pa je opažena tudi nekritična opredeljenost do COVID-19 (neupoštevanje ukrepov).


Na drugi strani je projekt usmerjen v reševanje velikega manka kriznih namestitev v MOM - zlasti za potrebe izolacije v primeru okužbe s COVID-19 za brezdomne osebe, osebe iz namestitvenih programov ali bivalnih enot, žrtve nasilja oz. storilce nasilnih dejanj ter velikih (romskih) družin, ki nimajo druge možnosti izolacije. S tem bi torej v primeru okužbe preprečili širjenje virusa med sostanovalci, brezdomnimi osebami in ostalimi ranljivimi skupinami. Obenem pa s projektom tudi opozarjamo na sam problem manka in velikih potreb po kriznih namestitvah in namestitvenih programih na splošno.

 

Tako so aktivnosti, ki jih izvajamo sledeče:
- terensko delo,

- delitev zaščitnih mask in razkužil,

- urejanje prehrambenih paketov in opravljanje nakupov v trgovini,
- svetovanje in podpora romskim ženskam,
- vzpostavitev digitalnih alternativ za reševanje problematik in stisk,
- računalniško opismenjevanje,
- ozaveščanje o problematikah in stiskah ljudi,
- opravljanje organiziranega in kontinuiranega prostovoljskega dela kot mehke oblike vstopa na trg dela,

- zagotovitev kriznih namestitev in prostora za izvajanje karantene za posameznike in družine.


V času prvega vala epidemije smo v sodelovanju z MOM, UKC MB in ostalimi tudi odprli javne sanitarije in s tem brezdomnim omogočili dostop do vode, sanitarij, čistih oblačil, razkužil in zaščitnih mask.

 

Do več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji lahko dostopate na naslednji povezavi: www.eu-skladi.si