Namen | O časopisu | Časopis | Kralji ulice
Ulica > Časopis > O časopisu > Namen

Namen

Namen

Ulična prodaja cestnega časopisa zagotavlja brezdomnim in socialno izključenim ljudem: legitimen vir zaslužka, pozitivno izkušnjo plačanega dela, ki jim pomaga pri izboljšanju samopodobe, priložnost za pridobivanje delovnih navad, izkušenj ter veščin, ki jim olajšajo dostop do družbenih virov in njihovo ponovno vključevanje v družbo. Vključevanje v prodajo časopisa ponuja alternativo beračenju ali drugim družbeno manj sprejemljivim načinom pridobivanja denarja oziroma preživetja. Ker je pri dolgotrajno izključenih posameznikih in posameznicah utopično pričakovati nenadno spremembo ali socialno mobilnost, je oblika aktivnosti, ki sprejema njihov življenjski položaj in se odvija v njim znanem okolju, pogosto edina alternativa beračenju oziroma nelegalnemu pridobivanju zaslužka. Sodelovanje pri cestnem časopisu je seveda le prva stopnica na poti do socialne in ekonomske vključenosti posameznika.

S soustvarjanjem časopisa imajo brezdomni priložnost naslavljati širšo javnost in z njo deliti svoja mnenja, čustva, poglede in izkušnje. Preko objavljanja svojih prispevkov pa imajo tudi možnost predstavljanja, samorefleksije ter možnost za umetniško samouresničitev. Gre za pomemben vidik, saj ta družbena skupina sicer nima dostopa do prostorov artikuliranega javnega izražanja. Širši javnosti cestni časopis omogoča vpogled v vidike in svetove brezdomnih ter deluje v smeri preseganja stereotipov o pasivnosti in neustvarjalnosti te družbene skupine.

 

Mimoidoči so v proces vključeni. S tem, ko kupijo časopis, podprejo prizadevanje brezdomnega, da na takšen način poskrbi zase. Ta soodvisnost ju približa in zbliža. Odzivi skozi pisma bralcev kažejo, da civilni družbi ni vseeno. Zaveda se, da je brezdomstvo posledica družbene ureditve, v kateri živimo, in da je družba sama s pogojevanjem dela kot najvišje vrednote ustvarila tovrstno izključenost. Kot kažejo odzivi, ljudje časopis dejansko tudi berejo in ga ne kupijo le, da bi prodajalcu denarno pomagali. Z družbeno kritičnimi vsebinami tako odpiramo poseben prostor za razprave o samem pojavu brezdomstva.

 

Projekt cestnega časopisa ni usmerjen le v ranljivo skupino brezdomcev samih, pač pa je usmerjen v celotno skupnost, saj angažira in povezuje brezdomne, strokovnjake in strokovnjakinje, ki se z brezdomci ukvarjajo, bodočo stroko – študente in študentke, a tudi širšo javnost ter mimoidoče, katerim je časopis v prvi vrsti namenjen.

 

Začetek projekta Kralji ulice sega v leto 2004, ko je skupina raziskovalcev – visokošolskih pedagogov ter študentov socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani v okviru predmeta Delo z brezdomci izvedla projekt terenskega dela, ki se je zaključil s projektom 24 ur bivanja z brezdomci. Špela Razpotnik in Bojan Dekleva sta v letih 2005 in 2006 izvajala raziskovalno nalogo Problematika brezdomstva v Ljubljani, v okviru katere sta na osnovi vzpostavitve obsežnih terenskih izkušenj in navezanih stikov z brezdomnimi izvedla akcijski pilotski projekt: brezdomski oziroma cestni časopis. Leta 2005 je tako izšla prva, poskusna številka Kraljev ulice. Idejo cestnega časopisa so tako brezdomni kot širša javnost zelo pozitivno sprejeli. Tako je prva številka v treh ponatisih izšla v skupaj 2 600 izvodih in v prodajo pritegnila 62 prodajalcev. Navdušenje, pripravljenost sodelovati in zaupanje, ki so ga izkazali brezdomni, ter dober odziv bralcev in širše javnosti so prispevali k odločitvi, da se je projekt izdajanja časopisa nadaljeval in razvijal. Od leta 2006 časopis izhaja kot mesečnik.

 

Splošna usmeritev cestnega časopisa Kralji ulice je opredeljena v Statutu društva in je v skladu z njegovim naslovom promovirajoča in neobsojajoča za to družbeno skupino. Celoten koncept temelji na opolnomočenju (to je kombinacija postopkov in vedenj, ki podpira in spodbuja ljudi, da svoje težnje uresničijo) in zagovorništvu, ki je v skladu s strokovnimi usmeritvami društva edini način za spoznavanje, pomoč in spremembe v smeri večje solidarnosti in družbene vključenosti populacije, ki je sicer potisnjena na rob družbe.

 

V svetu so se cestni časopisi v zadnjih desetletjih razvili v več državah. Skupni so jim inovativen in izviren pristop, omogočanje ekonomskega, socialnega in kulturnega vključevanja družbeno izključenih, hkratno naslavljanje brezdomnih in širše družbe ter nizkopražen pristop, kar pomeni, da za vstop ni treba izpolnjevati drugih pogojev razen tega, da je človek polnoleten in brezdomen oziroma drugače socialno izključen.

 

Sicer pa je časopis Kralji ulice tudi član mednarodne mreže cestnih časopisov INSP, ki združuje nad sto različnih cestnih časopisov z vsega sveta, ki se letno srečujejo na konferencah in izmenjujejo primere dobrih praks.