Metode dela

V društvu Kralji ulice so socialno-pedagoška strokovna izhodišča za delo z brezdomnimi sprejemanje, aktivacija in soudeležba. Predpostavljamo namreč, da imajo posamezniki in posameznice v sebi potenciale moči in ustvarjalnosti, ki lahko v spodbudnem okolju in z dodajanjem moči postanejo pomembna dobrina zanje in za skupnost kot celoto. Osnovna posebnost naših programov je, da omogočajo brezdomnim osebam možnost aktivacije ter jim nudijo prostor za delovanje in samopomoč.

Tonetova obletnica. Foto: Jean Nikolić

»Uporabnike in uporabnice sprejemamo takšne, kakršni_e so, in izhajamo iz njihovih potreb in želja – torej, dodajamo moč tam, kjer sami_e izrazijo potrebo.«

Z majhnimi koraki do (vsaj majhnih) uspehov

Strokovni delavci in delavke delujemo po načelu majhnih korakov, kar slehernemu uporabniku in uporabnici omogoča (vsaj majhen) uspeh. To je osnova, na kateri lahko gradimo zaupanje in delovni odnos. Uporabnike in uporabnice sprejemamo takšne, kakršni_e so, in izhajamo iz njihovih potreb in želja – torej dodajamo moč tam, kjer sami_e izrazijo potrebo.

Zaradi težnje k strokovnosti, inovativnosti in vseživljenjskemu izpopolnjevanju, smo učeči se tim delavcev in delavk, ki želi pri delu z eno najbolj ranljivih skupin naše družbe dosegati in ohranjati standarde strokovnosti. Obseg brezdomstva v Sloveniji za zdaj še ni tako velik, da ga z učinkovitim in celovitim delovanjem ne bi bilo mogoče uspešno zamejiti kljub vsesplošnemu širjenju tveganj in ogroženosti.

V društvu se vztrajno in na najrazličnejše načine trudimo podpirati brezdomne, izhajajoč iz njihovih individualnih posebnosti in možnosti ter predvsem na osnovi zaupnega in dovolj varnega odnosa med strokovnjaki in strokovnjakinjami ter uporabniki in uporabnicami.

Sprejemanje »tukaj in zdaj« brez pogojevanja

Nizkopražno delo z brezdomnimi izhaja iz uporabnikov in uporabnic, njihovih potreb in sprejemanja njihovega načina življenja, tj. iz sodelovanja z njimi. Brezdomnim osebam nudi sprejemanje »tukaj in zdaj«, kar pomeni sprejemanje uporabnikov_ic takih, kakršni so, brez teženj po spremembah ali pogojevanju, ter delovanje v skladu z njihovimi aktualnimi prioritetami v realnem času in prostoru, saj je to prvi pogoj, da se nekdo poda na pot spremembe. Poleg tega naš način dela obsega še široko paleto možnosti za aktivno preživljanje časa in pridobivanje dobrih izkušenj, podporo, spremljanje, zagovorništvo, informiranje ter svetovanje. Pri delu z brezdomnimi se vedno opiramo na pozitivne dejavnike njihove življenjske situacije.

V zadnjih letih velik poudarek dajemo tudi preventivnemu delovanju, s katerim želimo pri ranljivih posameznikih, posameznicah in družinah delovati v smeri preprečevanja brezdomstva in poglabljanja socialne izključenosti. Razvijamo modele preventivnega skupnostnega dela, kjer sledimo konceptu t. i. odprtega prostora, kjer so dobrodošli vsi.

Razvijamo nove modele podpornega dela z ranljivimi družinami, pri čemer spoštujemo ekspertnost družin, prožno podporo pri vsakodnevnem življenju pa oblikujemo z na družino osredinjenim pristopom.

Danica. Foto: Jean Nikolič

Spoštujemo in podpiramo uresničevanje pravic uporabnikov in uporabnic do:

 • Sprejemanja odločitev (glede sprejemanja pomoči, informacij ter načrtovanja); vključitev v programe je prostovoljna,
 • možnosti izbire različnih oblik pomoči oziroma informiranja o virih pomoči,
 • varovanja osebnih in zaupnih podatkov o njih,
 • dostopnosti pomoči ne glede na biološke, osebnostne, statusne, nacionalne, verske, ideološke in politične razlike,
 • tega, da jih strokovni delavci in prostovoljci sprejemamo takšne, kot so,
 • informiranosti o možnostih in omejitvah pričakovane pomoči,
 • možnosti ugovora in pritožbe v zvezi s potekom in učinkovitostjo pomoči.

V skladu s specifiko brezdomske populacije pri našem delu razvijamo in upoštevamo naslednja načela:

 • Načelo soudeležbe in skupnega dogovarjanja, postavljanja ciljev, vsebin dogovorov in načinov njihovega uresničevanja,
 • načelo majhnih korakov in postopnosti zastavljanja in uresničevanja ciljev,
 • načelo stvarnih (dovolj majhnih) pričakovanj uporabnikov_ic, ki omogočajo, da skoraj vsak_a uporabnik_ca doživi (vsaj majhen) uspeh, na osnovi katerega se lahko gradita nadaljnje zaupanje in sodelovanje
 • načelo kontinuiranosti odnosa – vzpostavljanje stalnosti v odnosu oziroma v ponudbah sodelovanja in pomoči (sodelovanja ne prekinemo, četudi uporabniku_ici pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev spodleti),
 • načelo vključevanja uporabnikov_ic v čim več oblik in ravni sodelovanja v okviru društva,
 • načelo izhajanja iz doživljanj in motivacij uporabnikov_nic, kar pomeni graditi odnose in dogovore na tistih področjih, na katerih uporabniki_ce sami_e izražajo potrebe,
 • načelo spontanosti, »lovljenja« spontanih trenutkov za skupinsko in individualno delo ter prepoznavanje ugodnih razpoloženj in pripravljenosti za delo,
 • načelo spodbujanja odgovornosti, lojalnosti in delovnih navad,
 • predvsem pa načelo vzpostavljanja pozitivnih vizij, (ožje) delovnih in (širše) življenjskih; gojenje in ohranjanje upanja v odpiranje novih življenjskih možnosti.