Prostovoljci | Kaj delamo | Kralji ulice
Ulica > Kaj delamo > Prostovoljci

Prostovoljci

Kot mnoge nevladne organizacije, smo tudi v društvu Kralji ulice močno povezani s svojimi prostovoljci in prostovoljkami. Nekatere veže na nas študij, v okviru katerega jim nudimo učno bazo, drugi pa nam stojijo ob strani, ker jih v najširšem smislu zanima področje našega dela.

 

Društvo Kralji ulice se je kot nosilec uspešno s Projektom Človek in društvom Abstinent prijavilo na javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo.

 

Projekt spodbuja organizirano prostovoljstvo, z namenom vzpostavitve pogojev za zagotavljanje enakopravnosti, varnosti in preglednosti delovanja posameznikov in organizacij, ki so vključeni v organizirano prostovoljstvo, v skladu z ukrepi za spodbujanje in razvoj organiziranega prostovoljstva kot pomembne družbene vrednote.

 

Z zaposlitvijo mentorjev in koordinatorjev prostovoljcev prispevamo k bolj kakovostnemu in konsistentnemu delu s prostovoljci, posledično pa h kreiranju novih, trajnejših programov v skupnosti. Z motiviranjem ranljivih skupin za prostovoljsko del spodbujamo socialno aktivacijo delovno neaktivnih ter drugih  posameznikov.

 

Poslanstvo projektnega partnerstva je tudi izmenjava znanj in kompetenc mentorjev in prostovoljcev med organizacijami, s čimer se dviga kvaliteta in trajnostna naravnanost prostovoljskega dela in mreženje med organizacijami.

 

 

Usposabljanje strokovnih delavcev in delavk

Smo učna baza za študente in študentke socialne pedagogike (Pedagoška fakulteta) in socialnega dela (Fakulteta za socialno delo). Študente v okviru obvezne prakse vključimo v delo na področju brezdomstva in večkratne socialne izključenosti. Študentom nudimo dostop do teoretičnih okvirjev nizkopražnega dela z brezdomnimi, mentorstvo, strokovno spremljanje ter izkušnjo samostojne izvedbe inovativnega socialnega projekta. Študentje so prisotni in sodelujejo na vseh stopnjah dela z uporabniki in uporabnicami, spoznavajo pa tudi delovanje nevladne organizacije od znotraj.

Podpora prostovoljcem

V programu sodelujejo številni prostovoljci, ki so nepogrešljivi pri delovanju društva. Gre predvsem za študentke in študente, a tudi druge občane, ki izrazijo željo, da bi se brezdomnim radi približali in jim pomagali predvsem preko socialnih stikov, druženja in skupnega preživljanja prostega časa. Ob tem se razvijejo novi odnosi, vzajemno druženje in medsebojna pomoč. Ponekod gre za skupinske oblike družabništva, drugje za individualne oblike druženja, spremljanja, vzpodbujanja in podpiranja.
Sodelujemo z različnimi interesnimi skupinami (predvsem) mladih, ki jih zanima brezdomstvo (osnovne in srednje šole, krožki, prostovoljske skupine mladih), ki jim predstavimo svoje delo in izkušnje pri delu z brezdomnimi. Omogočamo jim tudi izvajanje najrazličnejših projektov, v katerih gre za povezovanje z ljudmi, ki imajo izkušnjo brezdomstva (na primer Kuhajmo z brezdomci, šahovski in nogometni turnir itd.).
Prostovoljno delo izvajamo z namenom večje soudeležbe izključenih brezdomnih in širjenja njihovih socialnih mrež preko meja brezdomskih krogov. Socialne mreže namreč lahko kompenzirajo nezadosten dostop do družbenih virov in omogočajo vir moči za zadovoljivo spoprijemanje z življenjskimi izzivi.

Nekaj možnosti prostovoljnega dela

 

  • Delo v distribucijskem dnevnem centru (dežurstvo v času odprtosti centra, spoznavanje, druženje, izdajanje časopisa, pogovori z uporabniki, pomoč pri uporabi računalnika, sodelovanje pri sestanku prodajalcev, organizacija in izvajanje dejavnosti in delavnic izven časa odprtosti centra za manjše skupine uporabnikov – računalniška delavnica, filmski večer, šah, tarok …, sodelovanje pri gledališki in video delavnici, sodelovanje pri posredovalnici rabljenih predmetov, športni sekciji, itd.);
  • delo pri pripravi cestnega časopisa Kralji ulice (pisanje prispevkov, priprava prispevkov skupaj z uporabniki – intervjuji, življenjske zgodbe, reportaže, novice, foto zgodbe …, zapisovanje zgodb po nareku, pretipkavanje rokopisov, urejanje posameznih rubrik oziroma strani, oblikovno postavljanje časopisa itd.);
  • terensko delo (navezovanje stikov z uporabniki v delih mesta, kjer še nismo prisotni, redno obiskovanje uporabnikov, ki si tega želijo, dostava revij prodajalcem na terenu, podpora posameznim uporabnikom na terenu, vzpostavljanje stikov z lastniki trgovin in vzpostavljanje dogovorov o prodaji, čistilne akcije odvrženih igel, obiskovanje sorodnih organizacij, promocija časopisa, obiskovanje drugih mest in tam vzpostavljanje mrež uporabnikov ali prodaje, športna sekcija – pohodi, šah, košarka itd.);
  • individualno družabništvo in podpora (na terenu, pri urejanju socialnega statusa: urejanje dokumentov, denarne socialne pomoči, stalnega prebivališča, prevzem pošte, obiski v bolnici, obiski v zaporu itd.).

 

 

Za več informacij o EVS projektu nam pišite na: evs@kraljiulice.org
For more information about EVS project write us an email: evs@kraljiulice.org

Kontakt:

info@kraljiulice.org