O društvu

Robert. Foto: Nada Žgank

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je nevladna humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji, ki je bila formalno ustanovljena septembra 2005. Združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi pojavi, ter posameznike in posameznice, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost doživljajo.

Programi Društva Kralji ulice so namenjeni brezdomnim in drugim socialno izključenim skupinam prebivalstva. Uporabnikom in uporabnicam nudimo strokovno pomoč in podporo pri vključevanju v formalne in neformalne oblike pomoči ter omogočamo in povečujemo dostop do družbenih virov. Trudimo se zmanjševati osebno, socialno, ekonomsko in pravno škodo ter krepiti moč brezdomnih.

S cestnim časopisom vzpostavljamo dialog s širšo javnostjo in promoviramo lokalno ter družbeno delovanje na področju brezdomstva. Čeprav so programi društva nizkopražni, kar pomeni, da sta edina pogoja za vključitev vanje polnoletnost in najrazličnejša povezanost s socialnimi temami, hkrati razvijamo pozitivne vizije ter poskušamo graditi priložnosti za opustitev brezdomskega  življenja.

Cilji in naloge društva
 • Vključevanje brezdomnih v družbeno odmevno in sprejeto dejavnost ustvarjanja časopisa ter omogočanje njihove družbene, kulturne in ekonomske participacije,
 • opolnomočenje in zagovorništvo brezdomnih in sorodnih ogroženih družbenih skupin,
 • navezovanje stikov z brezdomnimi na njihovem območju – na ulici – s terenskim delom, s čimer bolje razumemo njihove potrebe ter nudimo pomoč na licu mesta,
 • spodbujanje vključevanja čim večjega števila brezdomnih v programe društva (doseganje t. i. skritih in najbolj socialno izključenih delov populacije),
 • vključevanje brezdomnih v aktivnosti društva (delavnice, turnirji, prostovoljstvo), s čimer se krepi njihova samopodoba,
 • usposabljanje brezdomnih in drugih socialno izključenih za boljši dostop do družbenih virov in družbenega vključevanja, vključno z vstopom na trg dela in stanovanjski trg,
 • razvijanje oblik zaposlovanja brezdomnih in spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, spodbujanje oblik samopomoči in samoaktivacije brezdomnih,
 • omogočanje samorefleksije ter vzpodbujanje solidarnosti med brezdomnimi,
 • delovanje v smeri izboljšanja življenjskih pogojev brezdomnih,
 • vzpostavitev strokovno podprtih nastanitev kot prehod k samostojni nastanitvi – proces »udomljanja« (program nastanitvene podpore za brezdomne),
 • preventivno delovanje – preprečevanje brezdomstva preko informiranja, seznanjanja, osveščanja ter sodelovanja z javnostjo ter ključnimi institucijami,
 • predstavljanje življenja brezdomnih in njihove kulture širši javnosti z namenom vzpostavljanja odprtega dialoga o brezdomski problematiki in spodbujanja solidarnosti z njimi; destigmatizacija in dekriminalizacija brezdomskega načina življenja,
 • razvijanje in spodbujanje interdisciplinarnega dela in povezovanja različnih strok pri obravnavanju problematike socialno prikrajšanih skupin prebivalstva,
 • spodbujanje in izvajanje izdajateljske dejavnosti na področju brezdomstva.

Društvo Kralji ulice sodeluje s sorodnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju brezdomstva in sorodnih tematik. Z njimi izmenjujemo uporabne informacije, stopamo v stik s potencialnimi uporabniki, se dogovarjamo glede distribucije časopisa ter v njem predstavljamo njihove programe. Redno se udeležujemo mednarodnih srečanj, kjer se izmenjujejo modeli dobrih praks in razvijajo metode ter tehnike praktičnega dela na področju brezdomstva. Izvajamo različne projekte, predvsem take, ki imajo inovativen ali modelni značaj, in pomenijo razvijanje mednarodnih strokovnih smernic na področju našega dela. Strokovna srečanja organiziramo tudi sami, nudimo pa tudi možnost nadaljnjega usposabljanja strokovnjakov in strokovnjakinj ter spremljanje prostovoljcev in prostovoljk ter praktikantk in praktikantov na področju dela z brezdomnimi. Na ta način tudi uveljavljamo poklicne standarde, etiko ter avtonomijo na tem področju dela.

Sestajamo se z raznimi interesnimi skupinami, ki jih zanima brezdomstvo (šole, krožki, domovi za starejše občane, četrtne skupnosti, podjetja …), ter jim predstavljamo svoje delo in izkušnje pri delu. Omogočamo tudi izvajanje najrazličnejših projektov in skupnostnih akcij, v katerih sodelujejo in se povezujejo ljudje z različnimi socialnimi in ekonomskimi ozadji (dobrodelne akcije, športne dejavnosti …).

V letu 2007 je Fundacija ERSTE prvič razpisala nagrado, ki podpira najboljše in najbolj inovativne projekte v državah srednje in jugovzhodne Evrope na področju programov, ki krepijo stabilne, varne in pravične družbe in vključujejo prikrajšane, ranljive skupine in ljudi s posebnimi potrebami. Društvo Kralji ulice se je uvrstilo med deset najboljših projektov, izbranih izmed 402 prijavljenimi organizacijami.

Kralji ulice smo člani: