Pravila | Dnevni center | Kaj delamo | Kralji ulice
Ulica > Kaj delamo > Dnevni center > Pravila

Pravila

PRAVILA DNEVNEGA DISTRIBUCIJSKEGA CENTRA KRALJI ULICE

 

S podpisom potrjujem, da se zavedam svojih pravic:

• V dejavnosti društva Kralji ulice se vključujem in sodelujem prostovoljno.

• Storitve društva so mi na voljo ne glede na biološke, osebnostne, statusne, nacionalne, verske, ideološke in politične razlike.

• Strokovni delavci so z etičnim kodeksom vezani k varovanju mojih zaupnih podatkov.

• Strokovni in prostovoljni delavci se pri delu z mano opirajo na pozitivne dejavnike moje življenjske situacije.

• Imam možnost izbire različnih oblik pomoči oziroma informiranja o virih pomoči za brezdomce.

• Imam možnost ugovora in pritožbe v zvezi s potekom in z učinkovitostjo pomoči.

 

S podpisom se zavezujem k spoštovanju naslednjih pravil:

• V prostor ali predprostor, ne bom prinašal/a alkohola ali drugih drog, niti jih tam užival/a. Prav tako ne bom v prostoru ali predprostoru kadil/a.

• V prostoru ali predprostoru ne bom izvajal/a telesnega in besednega nasilja do soljudi (grožnje, žaljivke, poniževanje,…) in se ne bom znašal/a nad inventarjem dnevnega centra.

• Do strokovnih delavcev in prostovoljcev ne bom nasilen/na, jih ne bom razburjal/a, ne nadlegoval/a in se z njimi ne prerekal/a.

• Ne bom nestrpen/na do drugih, drugačnih in drugače mislečih. V dnevnem centru smo vsi enakovredni sogovorniki in smo spoštljivi drug do drugega.

• Če bom prišel/la v DC pod očitnim vplivom alkohola ali drugih drog mi zaposleni niso dolžni izdati časopisov.

• Prispeval/a bom k ohranjanju snažnega in prijetnega okolja, v katerem se nahajamo. Sanitarije bom ohranjal/a čiste in za uporabo prijazne.

• Ohranjal/a bom dobre sosedske odnose - skrbel/a za red in čistočo zunaj centra (pred vhodom in v neposredni bližini). Smeti bom odlagal/a v koše, cigaretne ogorke pa v pepelnik.

• Prevozna sredstva (kolesa in podobno) bom puščal/a na za to namenjenem prostoru.

• Prijazen/na bom z morebitnimi (zunanjimi) obiskovalci centra in mimoidočimi, kot tudi s stanovalci v bloku. To pomeni, da se ne bom spuščal/a v spore z njimi in bom upošteval/a tudi njihova mnenja ali priporočila.

 

S svojim podpisom potrjujem, da se bom držal/a napisanih pravil ter prispeval/a k delovnemu odnosu, ki bo obojestransko spoštovan. Zavedam se, da v primeru kršitev pravil sledi odvzem pravice obiskovanja prostora in vključenosti v projekte društva Kralji ulice (časopis, delavnice, nastanitvena podpora). O trajanju odvzema te pravice odloča strokovni svet.

 

Opis pritožbenega postopka:

V sporu imajo vsi udeleženci pravico in dolžnost podati svojo interpretacijo dogodka, ki je predmet pritožbe. O vseh pritožbah in njihovem razreševanju se vodi posebna dokumentacija. Posameznik se lahko pritoži pisno v knjigo pritožb ali strokovnemu delavcu, ki dela v dnevnem centru. Če pritožitelj ni zadovoljen z odzivom na svojo pritožbo, se lahko v naslednji fazi pritoži strokovnemu vodji programa, nato pa še častnemu razsodišču društva. Pritožitelja se o obravnavanju pritožb in rezultatih obvesti ter se ga hkrati informira o možnostih njegovega nadaljnjega morebitnega ukrepanja. Če pritožitelj meni, da so strokovni delavci pri postopku kršili Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu se lahko pritoži na Socialno zbornico Slovenije. Če oseba meni, da so mu pri postopku kršene njegove pravice in svoboščine se lahko pritoži Varuhu človekovih pravic.