O društvu | Kdo smo | Kralji ulice
Ulica > Kdo smo > O društvu

O društvu

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je samostojna nevladna humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji, ki je bila formalno ustanovljena septembra leta 2005. Združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi pojavi ter posameznike in posameznice, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost doživljajo. To pomeni, da skrbimo za proučevanje, spoznavanje in raziskovanje brezdomstva, za preprečevanje brezdomstva, za izboljševanje življenjskih pogojev brezdomcev in brezdomk, za razvoj praktičnih oblik dela na področju brezdomstva ter za publicistično dejavnost na tem področju.

 

Programi, ki jih izvaja društvo Kralji ulice, so namenjeni brezdomnim in drugim socialno izključenim skupinam prebivalstva. Uporabnikom nudimo strokovno pomoč in podporo pri vključevanju v formalne in neformalne oblike pomoči ter omogočamo in povečujemo dostopnost do družbenih virov.

 

 

O društvu (Foto: Nona) O društvu (Foto: Miha Fras) O društvu (Foto: Matilda) O društvu (Foto: Matilda) O društvu (Foto: Matilda) O društvu (Foto: Maruša Bertoncelj) O društvu (Foto: Maruša Bertoncelj) O društvu (Foto: Maruša Bertoncelj) O društvu (Foto: Lojze Smole) O društvu (Foto: Barbara)

 


 

 

Društveni cilji in naloge so v smislu zmanjševanja osebne, socialne, ekonomske, pravne škode ter dodajanja moči brezdomnim, hkrati pa preko cestnega časopisa osvešča širšo javnost in promovira lokalno, družbeno delovanje na področju brezdomstva.

 

Program Kralji ulice je inovativen – in čeprav deluje z nizkopražnim pristopom (to pomeni, da je edini pogoj za vključitev polnoletnost in najrazličnejša povezanost s socialnimi temami),  hkrati razvija pozitivne vizije ter spodbuja možnost prenehanja brezdomstva. Usmerjen je v  reševanje brezdomske problematike, saj deluje na individualnem, skupnostnem in družbenem nivoju. Je poskus vzpostavljanja komunikacije brezdomnih s širšo javnostjo ter poskus njihovega konstruktivnega vključevanja v širšo javnost.

 

V društvu Kralji ulice se povezujemo s sorodnimi organizacijami, ki delujejo na področju brezdomstva, revščine, odvisnosti in s tem povezanimi pojavi. Uspešno razvijamo sodelovanje s številnim vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju brezdomstva. Z njimi izmenjujemo uporabne informacije, pomagajo nam priti v stik s potencialnimi uporabniki našega programa, pomagajo nam pri distribuciji časopisa, razdeljevanju humanitarne pomoči, njihove programe predstavljamo v časopisu. Prav tako smo se povezali s tujimi sorodnimi organizacijami – jih obiskovali in na ta način prenašali modele dobrih praks iz tujine. Udeležili smo se tudi nekaj mednarodnih konferenc in predstavljali naš program dela s socialno izključenimi kot primer dobre prakse.

 

Sestajamo se tudi z drugimi interesnimi skupinami, ki jih zanima brezdomstvo (šole, krožki, domovi upokojencev, četrtne skupnosti), jim predstavljamo svoje delo in izkušnje pri delu z brezdomnimi. Omogočimo jim tudi izvajanje najrazličnejših projektov, skupnostnih akcij, v katerih sodelujejo in se povezujejo ljudje z raznolikimi socialnimi, ekonomskimi ozadji ( Kuhajmo z brezdomci, šahovski in nogometni turnir …).

 

Ob izvajanju programov ugotavljamo mnoge nezadovoljene in nepokrite potrebe brezdomnih ter tudi mnoge stvarne možnosti za njihovo uresničevanje. Predvsem gre za razvoj možnosti za stalno in redno vključevanje brezdomnih v svet dela, za osmišljanje njihovega časa na način, ki bo sprejemljiv njim samim in tudi širši javnosti, ter za razvoj mnogih različnih strokovnih dejavnosti, ki naj podprejo prizadevanja brezdomnih, da si uredijo življenje tako, da bodo manj odvisni od državnih podpor, da se bodo usposobili za doseganje boljšega položaja na trgu dela in začeli živeti bolj samostojno in produktivno.

Kralji ulice smo člani:

  • Mednarodne zveze cestnih časopisov (INSP);
  • Mednarodne zveze FEANTSA (Evropska federacija organizacij, ki delujejo na področju brezdomstva).


V letu 2007 je Fundacija ERSTE prvič razpisala nagrado, ki podpira najboljše in najbolj inovativne projekte v državah srednje in jugovzhodne Evrope na področju programov, ki krepijo stabilne, varne in pravične družbe in vključujejo prikrajšane, ranljive skupine in ljudi s posebnimi potrebami. Društvo Kralji ulice se je uvrstilo med deset najboljših projektov, izbranih izmed 402 prijavljenih organizacij.